Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z obchodního styku mezi prodávajícím a kupujícím, jehož předmětem je koupě a prodej výrobků na webové stránce www.simplyveggie.cz.

Obchodní podmínky se mohou měnit dle našeho výhradního uvážení, ať už s upozorněním nebo bez předchozího upozornění. Podmínky týkající se vašeho přístupu na tuto webovou stránku a jejího používání budou verzí, která je aktuální a zobrazuje se na webové stránce ke každému datu přístupu na webovou stránku.

Informace o společnosti

Tuto webovou stránku (www.simplyveggie.cz) vlastní a provozuje společnost SimplyBerenica s.r.o. se sídlem T. G. Masaryka 1281, Zlín 760 01, Česká republika, identifikační číslo 097 15 508, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis C 120480. Na celém webu se výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vztahují na SimplyBerenica.

Kupní smlouva

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že bylo obeznámen s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s jejich obsahem v plném rozsahu v procesu přijetí, zpracování a odeslání objednávky zboží zakoupeného na internetovém obchodě www.simplyveggie.cz. Kupující zároveň potvrzuje, že mu byly poskytnuty údaje a informace týkající se hlavních vlastností zboží, ceny včetně balného a poštovného, informace o právu kupujícího odstoupit od smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy a informace o délce trvání kupní smlouvy.

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou pro obě strany závazné. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Okolnosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění. Obchodní podmínky může provozovatel měnit a doplňovat, tímto však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé během platnosti předchozích znění obchodních podmínek.

Ceny jsou uvedeny bez DPH, jelikož nejsme plátci DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu nabídky, popisu a cen zboží dle obchodních a provozních potřeb.

Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily své povinnosti vůči prodávajícímu, příp. z provozních nebo jiných důvodů.

Zboží se objednává prostřednictvím internetového obchodu na www.simplyveggie.cz. Objednávka je vytvořena ve formě formuláře na webovém rozhraní a obsahuje informace o objednaném zboží, objednaném počtu, způsobu platby, způsobu dopravy a kontaktní údaje kupujícího. Odesláním objednávky bude objednávka zpracována, a po potvrzení prodávajícím se stává závaznou, a kupující zároveň potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s ustanovením § 1829 ods. 1 občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku ale nelze odstoupit od smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vybral a z hygienických důvodů není možné jej vrátit.

Zboží lze vrátit na adresu SimplyBerenica s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín 760 01 po kontaktování zákaznické podpory na info@simplyveggie.cz se žádostí o odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající potvrdí kupujícímu doručení žádosti nejpozději do jednoho pracovního dne. Kupní smlouva se tímto potvrzením od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno ve lhůtě čtrnácti dnů od odeslání potvrzení ze strany prodávajícího. Prodávající je oprávněn provést důkladnou kontrolu vráceného zboží a zkontrolovat, zda nedošlo k poškození na straně kupujícího. Pokud zboží poškozeno nebude, kupujícímu bude vrácena plná výše ceny objednaného zboží stejným způsobem, jakým prodávající platbu přijal, s výjimkou všech nákladů na přepravu, ty hradí kupující sám. V případě poškození vráceného zboží na straně kupujícího vzniká prodávajícímu nárok na náhradu vzniklé škody. Tento nárok na úhradu škody je prodávající oprávněn jednostranně započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny zboží.

Cena zboží a způsob platby

Cenu zboží a náklady spojené s dopravou může kupující uhradit:

  • předem převodem na účet prodávajícího ve Fio Bance — číslo účtu: 2401904376/2010, IBAN: CZ6020100000002401904376;
  • prostřednictvím služby PayPal;
  • bezhotovostně kartou prostřednictvím platební brány GoPay.

V případě platby převodem na účet prodávajícího se platba za zboží považuje za zrealizovanou dnem připsání peněžních prostředků na bankovní účet prodávajícího, v případě platby prostřednictvím služby PayPal nebo platební brány GoPay je to den připsání peněžních prostředků na účet na webové stránce služby. Prodávající nevyžaduje od kupujícího žádnou zálohu či jinou platební obdobu. V případě potřeby na vyžádání od kupujícího bude vystaven daňový doklad, který bude zaslán v elektronické podobě.

Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat. Všechny uváděné ceny jsou konečné.

Dodání zboží a poštovné

Na základě objednávky se prodávající zavazuje dodat správné množství i druh zboží, a to ve sjednané časové lhůtě. Termín odeslání objednávky je do tří pracovních dnů od potvrzení objednávky a přijetí platby prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo měnit termín doručení v případě dovolené nebo objednávky na míru. V obou případech bude kupující seznámen s delším termínem dodání. Při objednávce na míru může být termín dodání i měsíc od zadání objednávky.

Spolu se zbožím bude odeslána i elektronická faktura, která zároveň slouží také jako dodací a záruční list. Tato faktura bude doručena na e-mailovou adresu kupujícího zadanou při tvorbě objednávky. Kupující je povinen zboží řádně a včas převzít od prodávajícího nebo jím pověřené osoby. V případě, že z důvodů na straně kupujícího je nutno objednané zboží doručit opakovaně nebo jiným způsob, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným nebo alternativním způsobem doručení v plné výši.

Při převzetí objednávky je kupující povinen zkontrolovat obsah a neporušenost obalu, a v případě jakýchkoliv nedostatků je povinen neprodleně informovat přepravce o této skutečnosti a není povinen objednávku přebrat. Podpisem dodacího listu/potvrzení o převzetí objednávky kupující stvrzuje, že obal i obsah byly neporušeny.

Při osobním odběru objednávky bude zboží připraveno k vyzvednutí po dobu 30 dnů ode dne odeslání e-mailu o výzvě k vyzvednutí. Toto zboží si můžete vyzvednout na nám. T. G. Masaryka 1281 ve Zlíně, ČR, nebo po dohodě na jiném místě ve Zlíně, příp. Otrokovicích nebo ve Valašském Meziříčí.

Cena poštovného je uvedena na stránce Doprava a platby.

Záruka a reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. Kupující je povinen pečovat a uchovávat zakoupené zboží dle instrukcí od prodávajícího, které mu jsou doručeny spolu s objednávkou, nebo způsobem obvyklým a přiměřeným pro daný druh zboží. Kupující je oprávněn reklamovat zboží prostřednictvím reklamačního formuláře.

Vytvoření uživatelského účtu

Kupující může při vytváření objednávky požádat o vytvoření registrace a uživatelského účtu. Na základě registrace kupujícího na webové stránce www.simplyveggie.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní a provádět a spravovat své objednávky. Při registraci je povinen zadat pravdivé údaje, které má možnost upravit a aktualizovat podle potřeby při jakékoli jejich změně. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen jedinečným přihlašovacím jménem a heslem, které si volí kupující a může jej kdykoli změnit. Kupující je povinen zachovat mlčenlivost ohledně svého uživatelského jména a hesla a nesmí jej poskytovat třetím osobám. Prodávající je oprávněn uživatelský účet zrušit v případě, že tento uživatelský účet nebyl používán více než pět let nebo pokud kupující porušil povinnost z kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být zpřístupněn nepřetržitě, ale může dojít k jeho omezení během nutné údržby na webové stránce.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy právního řádu České republiky a zejména, ale ne výlučně, Obchodním zákoníkem. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu prostřednictvím příslušné České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 , IČ: 000 20 869, webová adresa http://www.coi.cz. Kupující může využít online platformu pro řešení sporů, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Prodávající si vyhrazuje právo na provedení jakýchkoli změn těchto obchodních podmínek i bez předchozího upozornění kupujícího.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 26. 7. 2023.